Đề xuất quy định về phát thải formaldehyde gỗ composite

Hiệp hội Bảng điều khiển composite đã báo cáo rằng chính phủ Canada đã công bố Đề xuất phát thải Formaldehyde từ các Quy định về Sản phẩm Gỗ composite để lấy ý kiến ​​công chúng trong ấn bản thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Canada Gazette. Các mục tiêu đã nêu …